รหัสสินค้า หรือ ชื่อสินค้า หรือชื่อกลุ่ม
( ให้ทดลองใส่ข้อความ เช่น 999 )